ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน แอร์โรฟอยล์ (สำหรับงานบ้าน)

  1. ให้ปูแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนด้วยการยึดแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนติดกับปลายล่างสุดของระแนงแล้วค่อยๆ ดึงสู่ด้านบน
  2. ระหว่างช่องระแนงให้ปูแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนให้หย่อนมีช่องว่างระหว่างกระเบื้องกับแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน ประมาณ 2-3 นิ้ว ดังรูป

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน แอร์โรฟอยล์ (สำหรับงานฟาร์ม)

  1. ติดตั้งเสาโครงเหล็ก
  2. วิธีการต่อผ้าฟอยล์โดยการเย็บ โดยต่อผ้าให้มีความยาวมากกว่าความยาวของโรงเรือน ฝั่งละประมาณครึ่งเมตร (สำหรับใช้ดึงผ้า)
  3. การเย็บผ้าฟอยล์ ให้เอาด้านที่เป็นผ้าโพลีล่อนประกบกับด้านที่เป็นผ้าโพลีล่อน โดยการที่เอาผ้าผืนล่างสูงกว่าผืนบนประมาณ 5เซนติเมตร และพับริมลงมาประกบก่อนทำการเย็บเพื่อเวลาคลี่ ผ้าจะบังตามด
  4. นำผ้าฟอยล์ที่เย็บแล้วขึ้นปูบนโครงสร้างที่ทำไว้ โดยแผ่เอาด้านฟอยล์ขึ้นบนหลังคา และเอาด้านผ้าโพลีล่อนลงด้านล่าง
  5. ดึงผ้าฟอยล์ทุกด้านให้พอตึงมือ และทากาวพร้อมยิงสกรูทับซีไลน์เพื่อยึดผ้าให้ติดโรงเรือน

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง

 6. ควรเคลียพื้นให้สะอาด ระวังอย่าให้มีเศษกรวดทรายที่พื้น เพราะอาจทำให้ทิ่มทะลุผ้าฟอยล์ได้

 7. ควรติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน แอร์โรฟอยล์ ภายในเท่านั้น