เกี่ยวกับเรา

บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด (DENYAI COMPANY LIMITED)

   จดทะเบียนบริษัท จำกัด เลขที่ (3) 147/2537 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2537 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/11 หมู่ที่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160   

บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment หรือ B.O.I ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 เลขที่บัตรส่งเสริม 1175/2537 ในกิจการประเภทการผลิตแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน ฉนวนความร้อนและความเย็นและเทปกาว นอกจากนี้สินค้าของบริษัทยังได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นหลักฐานในการจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด เราเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนชนิดฟอยล์ โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เรามีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนา และแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำให้เราสามารถยืนหยัดได้ตราบจนทุกวันนี้