เกี่ยวกับ เด่นใหญ่ จำกัด (DENYAI COMPANY LIMITED)

บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด (DENYAI COMPANY LIMITED) จดทะเบียนบริษัท จำกัด เลขที่ (3) 147/2537 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2537 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/11 หมู่ที่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 โทรศัพท์ 02-8053616-20 โทรสาร 02-8053615 มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยมีทุนจดทะเบียนและ ชำระเต็มมูลค่า จำนวน 25 ล้านบาท เป็นทุนไทยทั้งหมด

บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment หรือ B.O.I ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 เลขที่บัตรส่งเสริม 1175/2537 ในกิจการประเภทการผลิตแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน ฉนวนความร้อนและความเย็น และเทปกาว นอกจากนี้สินค้าของบริษัทยังได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นหลักฐานในการจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนชนิดฟอยล์ ด้วยความภาคภูมิใจกับสินค้าที่เราสามารถผลิตขึ้นเองโดยฝีมือของคนไทยแต่มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากต่างประเทศความได้เปรียบในด้านต้นทุนและ แรงงานภายในประเทศ ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และยืนหยัดได้ตราบจนทุกวันนี้