เทปสองหน้า

มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ มีกาวทั้งสองด้าน มีความเหนียว